Stadgar för Föreningen Samvetet

§ 1 Namn, säte och syfte

Föreningen Samvetet, som har sitt säte i Uppsala, är en ideell förening med följande syfte: 

 1. Att arbeta för att kattens rättsliga och sociala status förbättras, och då särskilt verka för ID-märkning och kastrering av både han- och honkatter samt att ge råd om skötsel av katter.
 2. Att hjälpa övergivna och nödlidande katter genom att ta in dem på katthemmet, i jourhem, eller på annat sätt som är lämpligt och möjligt. 
 3. Att tillse att katterna som avses i § 1 b får den vård och omsorg som rimligen kan erfordras, samt att endast efter samråd med veterinär låta avliva svårt skadade eller svårt sjuka katter, där livsuppehållande åtgärder förlänger kattens lidande.
 4. Att inte medverka till att katter i föreningens vård som ej ännu är överlåtna till föreningen, och som av veterinär bedömts vara rädda eller aggressiva, avlivas.
 5. Att, när kattens hälsotillstånd så medger, placera den i ett nytt hem med en överlåtelsehandling där ägaren bl. a. förbinder sig att väl vårda katten. En avgift, som beslutas av styrelsen, erläggs av den nye ägaren senast vid leveranstillfället.
 6. Att samarbeta med allmänhet och myndigheter vad gäller förlorade och upphittade katter för att, om möjligt, återplacera dessa hos den rätte ägaren.


§2 Medlemskap

Medlem i föreningen Samvetet är den som erlagt medlemsavgift och som stödjer föreningens syfte.
Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmötet. Bryter medlem mot stadgarna, skadar föreningen eller motverkar dess intressen, kan medlem uteslutas ur föreningen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. 

§3 Kallelse till årsmöte 

Föreningen sammankallas före mars månads utgång till årsmöte på plats och tid som styrelsen bestämmer. Kallelse ska utgå via anslag på hemsidan och e-post eller brev senast fyra veckor före årsmötet. En vecka före årsmötet ska årsmöteshandlingarna finnas tillgängliga på plats som anges i kallelsen. Kallelse till extra årsmöte sker av styrelsen eller på begäran av minst en tiondel av medlemmarna eller av revisorerna. 
Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari. 

§4 Årsmöte 

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. På årsmötet behandlas följande ärenden: 

 1. mötets öppnande
 2. val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. val av två personer att jämte ordförande justera protokollet samt fungera som rösträknare
 4. fastställande av röstlängd 
 5. fråga huruvida årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
 6. godkännande av dagordning
 7. styrelsens årsredovisning och förvaltningsberättelse för det gångna året
 8. revisionsberättelse
 9. fastställande av årsredovisning
 10. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. information om budget och beslut om verksamhetsplan samt årsavgift
 12. val av ordförande
 13. val av vice ordförande
 14. val av övriga styrelseledamöter och suppleanter 
 15. val av minst en revisor och revisorssuppleant
 16. val av tre personer till valberedningen, varav en sammankallande
 17. motioner som tillställts styrelsen
 18. övriga frågor
 19. mötets avslutande

Vid beslut om ansvarsfrihet äger styrelsemedlem inte rösträtt. Valbar till styrelsen är myndig medlem. Årsmötet har rätt att skilja ledamöter från sitt uppdrag under pågående mandatperiod. 


§5 Röstningsförfarande

Vid föreningens årsmöte sker omröstning öppet, sittande ordförande har utslagsröst. Vid personval tillämpas sluten omröstning om så begärs, lotten skiljer vid lika röstetal. Röstning genom fullmakt kan ske med ett högsta antal av tre fullmakter per medlem. För att äga rösträtt på årsmötet ska medlemsavgiften vara erlagd för innevarande år. 

§ 6 Styrelsen 

När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter, varav en ordförande och en vice ordförande, jämte lägst en och högst tre suppleanter. Styrelsen bör väljas på ett sådant sätt att hela styrelsen inte byts ut samtidigt. Mandatperioderna för ordförande och vice ordförande ska överlappa varandra med ett år. Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör. Styrelsen utser inom sig en eller flera personer att gemensamt eller var för sig teckna föreningens namn.

§ 7 Styrelsens arbetsformer 

Styrelsen sammanträder minst sju gånger per år på kallelse av ordföranden eller två av styrelsens övriga ledamöter. Styrelsen är beslutsmässig då samtliga ledamöter och suppleanter är kallade samt minst hälften är närvarande. Vid styrelsemötet ska protokoll föras. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

§ 8 Räkenskaper och årsredovisning 

Föreningens räkenskapsår är kalenderår. Årsredovisning och förvaltningsberättelse ska upprättas av styrelsen och senast fyra veckor före årsmötet lämnas för granskning till föreningens revisorer. 

§ 9 Revisorer 

Föreningens räkenskaper ska granskas av minst en revisor samt minst en revisorssuppleant vilka ska väljas på årsmötet. Revisorerna lämnar sitt yttrande över årsredovisning och förvaltningsberättelse senast två veckor innan årsmötet. 

§ 10 Ändring av stadgarna

Ändring av stadgarna kan ske endast genom beslut vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte, med minst två månaders mellanrum. För beslut krävs att minst två tredjedelar av de i omröstningen deltagande ställer sig bakom detsamma. 

§ 11 Föreningens upplösning 

Uppkommer fråga om föreningens upplösning fattas beslut på samma sätt som vid stadgeändring. Föreningens tillgångar och arkiv skall då anslås till ändamål som kan anses närstående det som varit syftet med föreningens verksamhet. Vid föreningens upphörande kan medlem inte göra anspråk på någon del av egendomen. Innan föreningen kan upplösas ska fortsatt omvårdnad säkras för de katter som vid tillfället finns i föreningens vård, i enlighet med § 1 b, c och d.

blobcat_colored_9cat_love_2cat_lovecat_sick_4cat_sick_5cat_sickcat_sponsorcat_support_2closeexampleeye_2eyefacebook_2facebookfillerheart_3heart_2heartinstagram_2instagramlikemenu_2menu_4menupixneyswishqrtop_wavetwitter_2twitter