Årsmöte 2021

17 May 2021

Nu äntligen är datum för årsmötet fastställt. Söndag 4 juli kl 13 kommer vi ha årsmöte ute för att kunna hålla avstånd. 
Anmäl gärna ditt deltagande till kassör i förväg 
Eventuella motioner ska ha inkommit till styrelsen senast 4 juni.


FÖRENINGEN SAMVETET ÅRSMÖTE 4 juli 2021

FÖREDRAGNINGSLISTA

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Val av mötesordförande

§ 3 Val av mötessekreterare

§ 4 Val av två personer att jämte ordförande att justera protokollet samt fungera som rösträknare

§ 5 Fastställande av röstlängd

§ 6 Mötets stadgeenliga kallande

§ 7 Godkännande av föredragningslista

§ 8 Styrelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse för det gångna året

§ 9 Revisorernas revisionsberättelse

§ 10 Fastställande av årsredovisning

§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 12 Information om budget samt fastställande av årsavgift

§ 13 Val av ordförande

§ 14 Val av vice ordförande

§ 15 Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter

§ 16 Val av revisor samt revisorssuppleant

§ 17 Val av till valberedningen, varav en sammankallande

§ 18 Motioner som inkommit

§ 19 Övriga frågor

§ 20 Mötets avslutande


blobcat_colored_9cat_love_2cat_lovecat_sick_4cat_sick_5cat_sickcat_sponsorcat_support_2closeexampleeye_2eyefacebook_2facebookfillerheart_3heart_2heartinstagram_2instagramlikemenu_2menu_4menupixneyswishqrtop_wavetwitter_2twitter