Årsmöte 2020

17 January 2020

Välkomna till Föreningen Samvetets årsmöte söndag 22 mars klockan 12.45 på Uppsala katthem.


FÖRENINGEN SAMVETET ÅRSMÖTE 22 mars 2020


FÖREDRAGNINGSLISTA

 

§ 1Mötets öppnande

§ 2 Val av mötesordförande

§ 3 Val av mötessekreterare

§ 4 Val av två personer att jämte ordförande att justera protokollet samt fungera som rösträknare

§ 5 Fastställande av röstlängd

§ 6 Mötets stadgeenliga kallande

§ 7 Godkännande av föredragningslista

§ 8 Styrelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse för det gångna året

§ 9 Revisorernas revisionsberättelse

§ 10 Fastställande av årsredovisning

§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 12 Information om budget samt fastställande av årsavgift

§ 13 Val av vice ordförande

§ 14 Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter

§ 15 Val av revisor samt revisorssuppleant

§ 16 Val av till valberedningen, varav en sammankallande

§ 17 Motioner som inkommit 

§ 18 Övriga frågor

§ 19 Mötets avslutande

blobcat_colored_9cat_love_2cat_lovecat_sick_4cat_sick_5cat_sickcat_sponsorcat_support_2closeexampleeye_2eyefacebook_2facebookfillerheart_3heart_2heartinstagram_2instagramlikemenu_2menu_4menupixneyswishqrtop_wavetwitter_2twitter